Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese rudy-project.sk
obchodní společnosti Sagitta Ltd, spol. s r.o.
se sídlem Železná 2, 619 00  Brno
identifikační číslo: 47908904
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9683

 

1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Sagitta Ltd, spol. s r.o., IČ 47908904, se sídlem Železná 2, 619 00  Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9683 jakožto provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“ či „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese rudy-project.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem.
 3. Zboží je možno zakoupit i na základě kupní smlouvy, ve které smluvní strany sjednají ustanovení odchylná od obchodních podmínek. V takovém případě se však nebude jednat o obchod uzavření prostřednictvím e-shopu.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V ustanoveních, ve kterých je to uvedeno, tyto může měnit Prodávající jednostranně i po uzavření kupní smlouvy. Taková změna je platná a účinná a vůči spotřebiteli tam, kde to zákon a VOP umožňují.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel bude postupovat obezřetně, aby nedošlo k zneužití uživatelského účtu, zejména heslo nikomu nesdělovat a toto průběžně obměňovat.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než tři měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Náklady na balení a dopravu a lhůty dodání jsou uvedeny v části „Dodací lhůty a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Jako cena při uzavření Kupní smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je uvedena i včetně dopravného.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávku je kupující oprávněn zaslat pouze pomocí tohoto objednávkového systému e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na potvrzovací tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky od Spotřebitele toto obdržení kupujícímu – Spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího – spotřebitele“). Vůči kupujícímu, který není Spotřebitel, tuto povinnost Prodávající nemá. 
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Případné emailové potvrzení Kupujícím nemá na vznik kupní smlouvy vliv.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího při převzetí na adrese Sagitta Ltd. spol., s r.o., Železná 2, 619 00 Brno;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001439196/8330 u FIO Banky, vedený u společnosti Sagitta Ltd., spol. s r.o., Železná 2, 619 00 Brno.  (dále jen „účet prodávajícího“).
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, tak jak uvedeno výše. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn vždy požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže se strany nedohodnou jinak.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Zákonná ustanovení o odstoupení od smlouvy kupujícím Spotřebitelem se výslovně neuplatní u kupujících, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@sagitta.cz
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu produktu. Dodací lhůta je vždy závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. Předpokládaný konečný termín dodání je rovněž uveden v potvrzovacím emailu. 
 2. Součást dodávky zboží není jeho instalace, ledaže se strany výslovně nedohodnou jinak. 
 3. Prodávající akceptuje dodací podmínky – osobní převzetí, PPL, TNT – Chytrá distribuce.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, vyjma vad, způsobených prokazatelně přepravou zboží. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v souladu s Reklamačním řádem uvedeným na adrese Sagitta Ltd., spol. s r.o., Železná 2, 619 00 Brno.
 5. Kupující neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením. 
   

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci kupujícím či předáním prvnímu přepravci zboží. 
 6. Spotřebitel je oprávněn pokusit se o mimosoudní vyřešení sporu s Prodávajícím prostřednictvím České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha. 
   
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Veškeré informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt v informačním memorandu umístěném na adrese https://rudy-project.sk/dokument/pravidla-ochrany-osobnych-udajov

10. DORUČOVÁNÍ
 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
   
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sagitta Ltd. spol., s r.o., Železná 2, 619 00 Brno, adresa elektronické pošty objednavky@sagitta.cz, telefon +420 511 440 500.

 

V Brně dne 1.1.2022 

 

 

Reklamační řád SAGITTA Ltd., spol. s r. o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento Reklamační řád společnosti SAGITTA Ltd., spol. s r. o., IČ: 47908904, se sídlem: Brno, Železná 2, PSČ 619 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 9683 (dále jen „Sagitta“ či „prodávající“), upravuje reklamační proces, v případech, kdy se klient domnívá, že Sagitta nedodržela podmínky vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi klientem a Sagitta při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu (tzv. e-shop provozovaný Sagitta), či je postup Sagitta v rozporu s platnými právními předpisy. 
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, je vydán v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníky a upravuje způsob uplatňování reklamací, tedy uplatnění práv z vadného plnění v případě zakoupení zboží kupujícím – spotřebitelem (dále jen „klient“ či „kupující“) prostřednictvím on-line obchodu. 
 3. V případě rozporu mezi tímto Reklamačním řádem a Smlouvou, resp. Všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

 

II. Náležitosti a podmínky reklamace

 1. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci pouze v souladu s tímto reklamačním řádem, se kterým je povinen seznámit se před objednáním zboží. V opačném případě budou podání klienta posouzeny jako podněty či návrhy ke zlepšení.
 2. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistil či mohl zjistit skutečnosti nasvědčující oprávněnosti reklamace.
 3. Reklamace musí obsahovat 
  • Jméno, příjmení, či firmu, datum narození, případně IČO a bydliště, případně sídlo klienta; podpis klienta;
  • Kontakt na klienta;
  • Číslo objednávky
  • Přesný popis reklamovaného případu, resp. reklamované vady, včetně kopií příslušné dokumentace;
  • Případný požadavek na vyřešení případu.
 4. Klient je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou další potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. Pokud reklamace neobsahuje uvedené náležitosti, je prodávající oprávněn vyzvat klienta k doplnění reklamace.
 5. Lhůty pro opravu a doplnění reklamace včetně poskytnutí nezbytné součinnosti se nezapočítávají do běhu lhůt pro vyřízení reklamace, resp. se tato lhůta adekvátním způsobem prodlužuje.
 6. Reklamace nebude uznána zejména v případě, že nebudou předloženy dostatečné podklady pro vyřízení reklamace či uplyne promlčecí lhůta pro uplatnění nároků z vad.
   

 III. Způsob podání reklamace

 

 1. Klient může uplatnit reklamaci následujícím způsobem: 
  • osobně, na sídle společnosti – SAGITTA Ltd., s.r.o., Brno, Železná 2, PSČ 619 00, druhé patro; pracovníkem Sagitta příslušným pro vyřizování reklamací bude sepsán protokol o přijaté reklamaci;
  • elektronicky – emailem na adresu: reklamace@sagitta.cz
  • Písemně, doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti SAGITTA Ltd., s.r.o., Brno, Železná 2, PSČ 619 00, dopis musí být označený jako „Reklamace“.
 2. Anonymní reklamace nebudou vyřizovány. 
 3. Prodávající má právo odmítnout přijetí reklamace v případě, že reklamované zboží bude znečištěné a nebude splňovat hygienické předpoklady pro převzetí zboží.
 4. Práva z vadného plnění nelze uplatnit v případě, že závada vznikla mechanickým poškozením, neodborným zacházením či zacházením v rozporu s podmínkami užívání zboží, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí, provedením nekvalifikovaného servisu či úprav zboží, vznikla-li vada v souvislosti s takovou úpravou.  

 

IV. Vyřízení reklamace

 1. Sagitta odpovídá Klientovi, že zboží nemá při převzetí vady. Klient je povinen si zboží při jeho převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zda toto není poškozené a je kompletní. Veškeré nesrovnalosti je povinen okamžitě nahlásit prodávajícímu.
 2. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co klient zjistí důvody pro reklamaci. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží a činí 24 měsíců v případě nového zboží. 
 3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně opravení vady (event. vrácení peněz či poskytnutí slevy) činí maximálně 30 dnů od data přijetí řádně podané reklamace, kterou je možné prodloužit po dohodě s Klientem.
 4. Reklamace bude vyřizována pouze ve vztahu k vadě uvedené Klientem při uplatnění reklamace. 
 5. O způsobu vyřízení reklamace je klient informován vhodnou formou, zejména tedy formou, ve které reklamaci učinil.
 6. Prodávající sám neprovádí placené opravy, pouze tyto zprostředkovává u autorizovaných servisů (Optická Manufaktura s.r.o., Laserman s.r.o.), případně zprostředkuje komunikaci s klientem.

 

V. Součinnost

 1. Klient je v rámci reklamačního řízení povinen poskytnout prodávajícímu veškerou rozumně požadovanou součinnost, zejména poskytnout prodávajícímu reklamovaný výrobek. 
 2. V případě, že si Klient opatří vyjádření či posudek, bude takto činit výhradně na vlastní náklady.
 3. Klient je povinen zboží – vyřízenou reklamaci převzít do 30 dnů ode kde, kdy byl o vyřízení informován. Pokud tak neučiní do 60 dnů ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu přiměřené skladné.


VI. Ostatní a závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů pro nákupy prostřednictvím tohoto e-shopu Sagitty. 
 2. Tento reklamační řád je zveřejněný na webových stránkách  rudy-project.sk
 3. Práva kupujícího jemu plynoucí ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

   
Používaním a zobrazovaním stránok internetového eshopu www.rudyproject.sk súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies na zlepšenie poskytovaných služieb.
Rozumiem Viac informácií