Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Poučení o zpracování osobních údajů klientů SAGITTA Ltd., spol. s r.o.

Vážení,

tímto dokumentem Vás jako naše klienty informujeme o tom, jaké Vaše osobní údaje jako Váš obchodní partner a dodavatel shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je poskytujeme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů. Zároveň tím plníme povinnost stanovenou zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Správce osobních údajů:

SAGITTA Ltd., spol. s.r.o., IČ 47908904, DIČ CZ47908904, sídlem Železná 2, 619 00 Brno, založené a existující podle práva České republiky, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu Brno, sp.zn. C 9683 (dále jen „Správce“).

Kontakt:  

Sagitta Ltd., spol. s r.o.
tel: 511 440 500
e-mail: sagitta@sagitta.cz

Jaké osobní údaje klienta Správce shromažďuje a zpracovává?

Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o tom, které naše zboží Vám dodáváme, údaje o loginu do online systému a údaje o smluvním plnění.  Shromažďujeme také záznamy z naší komunikace a vzájemnou písemnou komunikaci, včetně komunikace emailové. Pokud nám to nastavením používaných aplikací nebo internetového prohlížeče umožníte, můžeme získat a zpracovávat i další údaje.

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, pohlaví, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu či sídla, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo, místo podnikání a IČ)
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) včetně bankovního spojení a fakturační adresy;
 • údaje o odběru zboží a plnění smlouvy - údaje o sjednání a využívání našeho zboží včetně údajů o průběhu a plnění nebo porušení smluvních vztahů se Správcem (např. údaje o sjednaných splátkách a jejich plnění apod.)
 • záznamy z komunikace s klientem – písemná komunikace včetně e-mailové komunikace; telefonické hovory zaznamenáváme v případě, že řešíme reklamaci anebo máme jiný oprávněný zájem na zaznamenání hovoru.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu klienta, jsou přesně vymezeny v tomto souhlasu při jeho udělení.

Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání smluvního vztahu klienta a Správce a další 4 roky po zániku příslušného smluvního vztahu nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na jeho základě. V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovává Správce osobní údaje po dobu 4 roků od ukončení předsmluvního jednání nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na jeho základě. V odůvodněných případech, zejména pokud nám to ukládají obecně závazné právní předpisy, uchováváme některé údaje i po dobu delší, stanovenou zákonem, nejvíce však po dobu 10 let.

Zdroje osobních údajů
 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu, obdržení objednávek od klienta a při realizaci obchodu;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní či insolvenční rejstřík);
 • z průběhu plnění smluvních vztahů, z komunikace s klientem;
 • od dalších úředních orgánů, pokud tak stanoví zvláštní předpis;
 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas.
Účel zpracování osobních údajů, právní titul.

Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů:

 • z titulu splnění povinností, které mu ukládá zákon; 
 • z titulu uzavření nebo plnění smlouvy s klientem, pokud je to nezbytné;
 • z titulu oprávněného zájmu (pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocování možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů).
 1. pro dodržení našich právních povinností, zejména
 • splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (identifikační údaje);
 • plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí (exekuce);
 • splnění archivačních povinností.
 1. uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
  Jde zejména o uskutečnění obchodu nebo jiného plnění smlouvy mezi Správcem a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje z insolvenčního rejstříku či registru exekucí).
 1. existující oprávněný zájem Správce, zejména pro
 • ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce např. při vymáhání pohledávek, postoupení pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek;
 • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o smluvním vztahu);
 • přímý marketing vlastních produktů a služeb – nabídka dalších produktů.
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány automaticky i manuálně. Správce disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou nebo zničením, či jiným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Údaje jsou zpracovány pouze ve státech EU.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje předáváme orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, pokud jsme k tomu vyzváni a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce (orgány státní správy, soudy, exekutor, insolvenční správce).

Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele k stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Správce. Seznam zpracovatelů je uveden níže. Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje mohou být předány i třetím osobám, kteří nejsou zpracovatelé osobních údajů ve smyslu zákona (dodavatelé právního či daňového poradenství, někteří poskytovatelé IT služeb).

Zasílání obchodních sdělení

Na Vaši emailovou adresu vám budou společností Sagitta Ltd., spol.  s r.o., zasílána obchodní sdělení z titulu oprávněného zájmu Správce – přímý marketing. Tento postup umožňuje z hlediska anti-spamové regulace ustanovení § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej písemně neodmítnete na e-mail sagitta@sagitta.cz. Vaše e-mailová adresa bude za tímto účelem společností Sagitta Ltd., spol. s r.o. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

Cookies

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek (název e-shopu) a pro účely internetové reklamy správce.
Používáme tři různé typy souborů cookie pro optimalizaci vašeho nakupování online:
 

 1. Dočasné soubory cookie sledují vaše návštěvy na našich webových stránkách a analyzují různé vzorce využití. Umožňují shromažďovat data pro optimalizaci našich webových stránek personalizací a zdokonalením struktury využití. Tyto soubory cookie se po opuštění naší stránky automaticky odstraní.
 2. Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem počítači delší dobu, aby umožnily personalizační a registrační služby pro budoucí návštěvy. Tyto soubory cookie jsou po určitém čase automaticky smazány a uživatel je také kdykoli ručně smazán.
 3. Soubory cookie třetích stran používají naši partneři a poskytují nám informace o vašich zájmech v určitých produktech a stránkách. Nezachovávají žádné osobní údaje, ale místo toho jsou informace uloženy pod neidentifikovatelnými pseudonymy. Tyto cookies jsou uloženy do počítače a po určité době jsou automaticky smazány.
   

Všechny soubory cookie používané tímto serverem jsou používány v souladu se současným zákonem o elektronických komunikacích. 
Soubory cookie můžete kdykoli smazat; můžete však ztratit veškeré informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu, včetně nastavení personalizace.
Zajistěte, aby byl váš internetový prohlížeč aktuální, a obraťte se na nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče, pokud si nejste jisti, jak upravit nastavení ochrany osobních údajů.

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

Chrome(odkaz)
Microsoft(odkaz
Firefox(odkaz)
Android(odkaz)
Iphone a Ipad(odkaz)

Práva klienta jako subjektu osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se Správcem dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření obchodu a bez některých údajů nedokáže obchod realizovat a zboží dodat.

Klient může v souladu s platnou legislativou uplatnit následující práva:

Právo na přístup – poskytnutí přehledu o zpracovaných údajích vyjma údajů, které se dotýkají i třetí strany. Poskytnutí přehledu může v odůvodněných případech, např. při opakovaných a zjevně nedůvodných žádostech zpoplatněno.
Právo na přenositelnost – právo k přenesení některých údajů ve strojově čitelném formátu. 
Oprava údajů – máte povinnost oznámit nám změny osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou vaše údaje nepřesné nebo nesprávné, samozřejmě je opravíme.
Právo na vymazání údajů, které jsou zpracovávány neoprávněně. Data, která musíme zpracovávat, abychom splnili zákonnou povinnost nebo Vám mohli dál dodávat zboží, není možné vymazat i když o to požádáte.

V případech, kdy Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy dochází ke zpracování údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat. Žádost o uplatnění práv nebo případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah můžete zasláním na sídlo Správce případně se můžete formou elektronické komunikace obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů RNDr. Ivana Švejdová, e-mail: svejdova@sagitta.cz.

Informování klienta, výkon dozoru v oblasti ochrany osobních údajů

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu zveřejněním tohoto informačního memoranda na webových stránkách Správce, na stránkách e-shopu Správce, jakož i případně jeho zasláním na emailovou adresu.

Máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se stížností, zejména pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů.

Více:
adresa Úřadu je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz
 
Používaním a zobrazovaním stránok internetového eshopu www.rudyproject.sk súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies na zlepšenie poskytovaných služieb.
Rozumiem Viac informácií